Temeljem članka 13. i 55. stavak 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14), članka 14. i 47. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 19. Statuta Planinarskog društva Strilež Crikvenica od 09.12.2004. godine Skupština Planinarskog društva Strilež Crikvenica, na izvanrednoj sjednici održanoj dana 16.04.2015. donosi

 

 

STATUT

PLANINARSKOG DRUŠTVA STRILEŽ

CRIKVENICA

 

 1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i područje djelovanja sukladno ciljevima Planinarskog društva Strilež Crikvenica (u daljnjem tekstu: Društvo),uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja značajna za Društvo.

 

Članak 2.

Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.

Rad u Društvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1. ovog članka.

 

 1. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA

Članak 3.

Naziv Društva je Planinarsko društvo Strilež.

Skraćeni naziv Društva je PD Strilež.

Sjedište Društva je u Crikvenici.

Odluku o promjeni adrese sjedišta Društva donosi Izvršni odbor Društva.

 

Članak 4.

Društvo ima svojstvo pravne osobe i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar sportskih djelatnosti, a djeluje na području Republike Hrvatske.

Radi ostvarenja svojih ciljeva, Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva. Može surađivati s nadležnim tijelima lokalne samouprave, društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, odgojno – obrazovnim institucijama, ustanovama, privrednim subjektima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština.

Članak 5.

Društvo ima pečat.

Pečat Društva je okrugla oblika, promjera 30 mm. U središtu pečata je grb Hrvatskog planinarskog saveza (znak je potkovastog oblika, s unutarnje strane nalazi se natpis HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ, a u sredini potkove nalazi se stilizirani obris planine Klek, a u podnožju brda runolist), a uz obod pečata upisane su riječi: Planinarsko društvo Strilež – Crikvenica.

Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

 

 1. ZASTUPANJE

Članak 6.

Društvo zastupaju i predstavljaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Društva. Izvršni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Društva.

Ovlasti u zastupanju Društva mogu imati samo osobe za koje ne postoje zapreke i ograničenja u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o sportu.

Osobe ovlaštene za zastupanje:

– odgovaraju za zakonitost rada Društva,

– vode poslove Društva sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano,

– odgovorne su za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

– dostavljaju zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

– sklapaju ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva.

 

 1. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI

                     ( I GOSPODARSKE DJELATNOSTI) DRUŠTVA

Članak 7.

Ciljevi Društva su:

 • poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova, korištenjem slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko planinarske aktivnosti.
 • osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija.

 

Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: Planinarstvo (planinarenje).

 

Članak 8.

Djelatnosti Društva su:

 • organiziranje za članstvo planinarskih izleta, planinarskih tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija u skladu sa posebnim propisima,
 • obilježavanje, čuvanja i održavanje planinarskih putova te obilaznica i veznih putova,
 • gradnja, održavanje, čuvanje planinarskih objekata i skrb o njima,
 • populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima, predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima,
 • pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jednostavnih jela za svoje članove u svojim objektima u skladu sa posebnim propisima,
 • organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode,
 • propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima,
 • suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi,
 • suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
 • suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom te praćenje stručne literature
 • održavanje redovnih članskih sastanaka s predavanjima
 • stručno osposobljavanje članova.

 

 1. JAVNOST RADA

Članak 9.

Rad Društva je javan.

Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebice:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;
 • izvješćivanjem u oglasnom ormariću
 • putem medija.

 

 1. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 10.

Članom Društva može postati svaka fizička osoba. Popunjena i potpisana pristupnica, predaje se tajniku društva.

Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Društva, ali bez prava odlučivanja u tijelima Društva.

Članstvo u Društvu dokazuje se upisom u popis članova, planinarskom iskaznicom i članskom markicom ovjerenom za tekuću godinu.

Visinu članarine određuje Izvršni odbor.

 

Članak 11.

Popis članova vodi Tajnik Društva.

Popis članova vodi se u elektronskom obliku , a mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu i datumu prestanka članstva u Društvu.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

Članak 12.

Član Društva nakon plaćanja članarine ima pravo:

 • aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke,
 • koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva
 • koristiti se povlasticama koje imaju članovi Društva,
 • birati i biti biran u tijela Društva, ukoliko član ima poslovnu sposobnost.

 

Članak 13.

Obveze i odgovornostičlana Društva jesu:

 • baviti se planinarskim aktivnostima i obavljati zadaće koje su mu povjerene,
 • poštivati pravila Statuta Hrvatskog planinarskog saveza, Statuta PDS i planinarske etike
 • davati prijedloge i mišljenja o radu Društva,
 • sudjelovati u donošenju odluka,
 • redovito plaćati članarinu za tekuću godinu,
 • pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti,

 

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine (nakon isteka kalendarske godine)
 • isključenjem po odluci Suda časti
 • smrću člana
 • prestankom rada Društva

Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke, ako do kraja kalendarske godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Sud časti.

Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju, podnijeti žalbu Skupštini Društva.

Skupština je obvezna odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Društva o žalbi podnijetoj u povodu isključenja iz članstva je konačna.

Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

 

 

 1. TIJELA DRUŠTVA

Članak 15.

Tijela Društva su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik
 • Blagajnik

 

 

Skupština

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine je svi poslovno sposobni članovi Društva. Članovi Društva bez poslovne sposobnosti imaju pravo sudjelovati u radu Skupštine ali nemaju pravo da biraju i budu birani u tijela Društva.

 

Članak 17.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije (2) godine.

Izvanredna skupština održava se po potrebi.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik Društva na vlastitu inicijativu.

Odlukom o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje i dnevni red sjednice te dan i mjesto njena održavanja.

Predsjednik je obvezan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to zatraži Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti ili najmanje jedna trećina članova Društva. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog članka, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijelima Društva, Skupštinu saziva jedna od osoba ovlaštenih za zastupanje Društva upisana u Registar udruga ili jedna trećina članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

 

Članak 18.

Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika, sjednici predsjedava dopredsjednik Društva, a ako je i on odsutan Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuje zapisničar i 2 ovjerovitelja koje bira skupština.

Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

 

Članak 19.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Ako se u zakazano vrijeme ne sakupi potreban broj članova udruge, da bi skupština imala kvorum, Skupština se odlaže za 15 minuta, te se nakon tog vremena pravovaljane odluke donose nadpolovičnom većinom nazočnih članova, ukoliko je sjednicu nazočno najmanje ¼ članova Skupštine.

Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

 

Članak 20.

Skupština Društva:

 • utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,
 • usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan Društva za tekuću kalendarsku godinu te izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini
 • usvaja godišnje financijsko izvješće Društva,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Društva,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva te njegovih gospodarskih djelatnosti,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • bira i razrješava članove Izvršnog odbora,
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora,
 • bira i razrješuje članove Suda časti,
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika – sekcija ili odsjeka,
 • po potrebi donosi pravilnike tijela i ustrojstvenih oblika Društva,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva,
 • odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva,
 • bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,
 • imenuje i opoziva likvidatora Društva,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

 

         Izvršni odbor

Članak 21.

Izvršni odbor Društva je izvršno tijelo koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom u razdoblju između dviju sjednica Skupštine.

Izvršni odbor Društva ima sedam (7) članova. Predsjednik, dopredsjednik i tajnik su članovi Izvršnog odbora izborom na funkciju, a ostala četiri člana Izvršnog odbora bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova.

 

Mandat članova Izvršnog odbora traje dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Članak 22.

Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca. Iznimno, sjednica može biti i telekonferencijska. Predsjednik Društva određuje zapisničara koji vodi i arhivira zapisnik telekonferencijskog zasjedanja Izvršnog odbora na isti način kao i kad Izvršni odbor zasjeda na uobičajeni način. Odluke takve sjednice Izvršnog odbora moraju se potvrditi na uobičajenoj sjednici Izvršnog odbora.

Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Društva i rukovodi njihovim radom.

U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicama Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, i to većinom glasova nazočnih članova.

O radu Izvršnog odbora tajnik Društva vodi zapisnik.

 

Članak 23.

Izvršni odbor Društva:

 • ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju sjednica Skupštine,
 • priprema prijedlog godišnjeg plana rada Društva i skrbi se o njegovu izvršenju,
 • provodi odluke Skupštine,
 • upravlja imovinom Društva, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,
 • utvrđuje prijedlog Statuta,
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • utvrđuje prijedloge za priznanja i nagrade,
 • surađuje s planinarskim i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama,
 • donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima u skladu s odlukama Skupštine,
 • organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi osposobljavanja članova,
 • obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.

 

         Nadzorni odbor

Članak 24.

Nadzorni odbor čine predsjednik i 2 člana koje je izabrala Skupština Društva. Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije (2) godine. Član Nadzornog odbora istovremeno ne može biti član Izvršnog odbora. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko i ostalo poslovanje Društva, a izvješća o radu podnosi Skupštini. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati na sjednicama Izvršnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Utvrdi li Nadzorni odbor nepravilnosti u radu Društva, izvijestit će o tome Izvršni odbor Društva i one čiji je rad nadzirao te pozvati Izvršni odbor da u određenom roku otklone uočene nepravilnosti.

Ukoliko Izvršni odbor ne otkloni nepravilnosti u ostavljenom roku, Nadzorni odbor zatražit će sazivanje Skupštine, te Skupštini podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima.

 

        

         Sud časti

Članak 25.

Sud časti sastoji se od predsjednika i 2 člana s mandatom dvije (2) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Sud časti rješava, provodi postupke i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju kodeksa planinarske etike i ugleda Društva. Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova.

Nakon provedenog postupka i ovisno o utvrđenim činjenicama Sud časti izriče sljedeće stegovne mjere:

–       za lake prekršaje: opomenu ili ukor

–       za teže prekršaje: zabranu sudjelovanja u planinarskim akcijama u vremenu od jedne godine

–       za najteža djela: privremeno ili trajno isključenje iz Društva.

Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o njima izvještava Izvršni odbor i Skupštinu.

 

Temeljem članka 14. Statuta, isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju, podnijeti žalbu Skupštini Društva koja donosi konačnu odluku u pismenom obliku 30 dana od dana primitka Žalbe.

 

Predsjednik

Članak 26.

Predsjednik Društva:

 • zastupa Društvo,
 • skrbi se o radu Društva i njegovih tijela te o zakonitosti rada Društva,
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva,
 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora i
 • obavlja i druge poslove u interesu Društva.

Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od dvije (2) godine , s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Dopredsjednik

Članak 27.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. Dopredsjednika bira Skupština većinom glasova nazočnih članova, a mandat mu traje dvije (2) godine.

Članak 28.

Predsjednik i dopredsjednik mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata, i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,
 • ako ne izvršavaju odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama,
 • ako svojim nesavjesnim radom prouzroče štetu Društvi ili njegovu ugledu.

Odluku o razrješenju predsjednika i/ili dopredsjednika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

 

         Tajnik

Članak 29.

Tajnik Društva je organizator rada i poslovanja Društva, a osobito:

 • skrbi o uvjetima rada i djelovanju,
 • vodi popis članova i skrbi se o članskim zahtjevima i obvezama,
 • obavlja stručno-administrativne poslove i odgovoran je za pripremu sjednica tijela Društva,
 • skrbi se o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,
 • skrbi se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Društva,
 • vodi zapisnike i pismohranu Društva,
 • vodi evidenciju o nagradama i priznanjima,
 • skrbi se o pravovremenom obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva
 • odgovoran je za inventar Društva kao i cjelokupne njegove imovine, te vodi evidenciju o tome
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Izvršnog odbora.

Tajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od dvije (2) godine , s mogućnošću ponovnog izbora.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata, i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,
 • ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

 

Blagajnik Društva    

Članak 30.

Blagajnik Društva:

 • prikuplja godišnju članarinu,
 • vodi izmjene stanja dnevne blagajne,
 • priprema podatke Izvršnom odboru za financijsko izvješće,
 • vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijed plaćanja računa,
 • vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Društva i
 • u suradnji s predsjednikom i tajnikom Društva odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Društva.

Blagajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat dvije (2) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršava zadaće koje su mu povjerene,
 • ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

 

Članak 31.

Za pojedine složenije stručne, računovodstvene i/ili administrativne poslove Društvo, uz odobrenje Izvršnog odbora, može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke).

 

IZBOR I OPOZIV

Članak 32.

Mandat u svim tijelima Društva traje dvije godine. Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

Članovi upravnih tijela mogu biti ponovo birani.

Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Društva.

Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

 

Članak 33.

Postupak za opoziv predsjednika, odnosno člana tijela upravljanja pokreće Skupština odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem opozivu se odlučuje.

Prijedlog za opoziv predsjednika mogu podnijeti Izvršni, Nadzorni odbor, Sud časti ili 1/3 članova Skupštine.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština odnosno tijelo koje je izabralo člana odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

Predsjednik odnosno član tijela upravljanja opozvan je ako je za opoziv glasovala većina nazočnih članova.

Novoizabranom predsjedniku odnosno članu tijela upravljanja mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela upravljanja.

 

 1. LIKVIDATOR

Članak 34.

Likvidator je fizička ili pravna osoba kojeg imenuje i opoziva Skupština Društva i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.

Likvidator ne mora biti član Društva.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

 

 

 1. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 35.

Društvo prestaje djelovati:

 • odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja,
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju kad o prestanku postojanja Društva odlučuje Skupština, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

 

 1. IMOVINA DRUŠTVA

Članak 36.

Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo

–      uplatom članarine,

–      dobrovoljnim prilozima i darovima,

–      obavljanjem djelatnosti ,

–      financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora,

–      od nekretnina i pokretnih stvari Društva, i od drugih imovinskih prava.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 37.

Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Izvršnog odbora donosi Skupština Društva.

Financijski plan provodi Izvršni odbor. Nalogodavac za izvršenje financijskog plana su predsjednik i tajnik, a izvršitelj blagajnik.

Promjene usvojenog financijskog plana tijekom godine (rebalans) predlaže Izvršni odbor, a usvaja Skupština.

Pravilnikom o naknadama, materijalnim pravima i nagradama, detaljnije su regulirana pitanja o stvaranju i podmirenju obveza po materijalnim pravima prema članovima.

Pravilnik predlaže i usvaja Izvršni odbor. Pravilnik je dostupan svim članovima na uvid i objavljuje se na web stranici Društva.

 

Članak 38.

Društvo može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Izvršni odbor predlaže odluku o stjecanju nepokretne imovine, kao i odluku o prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup nepokretne imovine.

Izvršni odbor predlaže odluku o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup pokretne imovine.

Skupština verificira sve odluke Izvršnog odbora iz predhodnih stavaka.

 

Članak 39.

U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve.

Društvo nema pravo imovinu Društva dijeliti svojim osnivačima, članovima Društva, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

 

 1. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 40.

Za postignute uspjehe i rezultate u radu, doprinos razvoju Društva i dugogodišnje članstvo u Društvu mogu se na prijedlog Izvršnog odbora dodjeljivati priznanja članovima Društva.

Priznanja se mogu dodjeljivati i drugim zaslužnim pojedincima, planinarskim i drugim organizacijama, za poseban doprinos razvoju planinarske djelatnosti i uspješnu suradnju na području planinarstva.

Prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza, ili drugih saveza, podnosi se Izvršnom odboru, u skladu s kriterijima propisanima Pravilnikom o dodjeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza.

 

 

XII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 41.

Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.

Spor/sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće koje čine članovi Društva. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Arbitražnom vijeću radi rješavanja spora/sukoba interesa. Kad odluka Arbitražnog vijeća postane konačna, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku Arbitražnog vijeća.

 

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Statut Društva donosi Skupština, većinom glasova prisutnih članova, uz predhodno proveden postupak javne rasprave među članstvom.

 

Članak 43.

Nacrt prijedloga Statuta utvrđuje Izvršni odbor i upućuje na javnu raspravu, u trajanju od najmanje 30 dana.

 

Članak 44.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.

Tumačenje drugih akata Društva daje Izvršni odborili Predsjednik Društva.

 

Članak 45.

Odredbe ovog Statuta koje se odnose na izbor tijela Društva (dopredsjednika i tajnika) primjenjivat će se od sljedeće izborne Skupštine.

 

Članak 46.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Planinarskog društva Strilež donesen dana 09. prosinca 2004. godine i Izmjene i dopune Statuta donesene dana 27. prosinca 2012. godine.

 

U Crikvenici, 16.travnja 2015.

 

Predsjednik Planinarskog društva Strilež

Tanja Malovoz